« Európai nevelés(ek) / oktatás(ok)? »


PROGRAM

Március 25. Péntek / Vendredi/ Freitag/Friday

10:00

A konferenciát Őexcellenciája Pascale Andreani franciaországi nagykövet nyitja meg
La conférence est ouverte par S.E. l’Ambassadeur de France en Hongrie, Madame
Pascale Andreani
Öffnung der Konferenz von S.E. Pascale Andreani französische Botschafterin in Ungarn 
Opening of the conference by H.E. Mrs Pascale Andreani, Ambassador of France

 Mire való a nevelés és az oktatáskutatás?/ La recherche en éducation, pour quoi faire ?/
 
Bildungsforschung, wozu?/  Educational research, what for?

Moderátor: Georges Károlyi

 

10:30 Prof. Louis Marmoz: Le rapport de la recherche en éducation au temps et à l'éducation elle-même / Az oktatáskutatás viszonya az időhöz és magához az oktatáshoz / Das Verhältnis der Bildungsforschung zur Zeit und zur Bildung selbst / The Relationship of educational Research to Time and to Education itself

11:00 Dr. Karikó Sándor: A háború hatása a nevelésre / L’impact de la guerre sur l’éducation / Die Auswirkung des Krieges auf die Erziehung / The impact of War upon Education

11:30 Dr. Kaposi József: A történelemtanítás és demokráciára nevelés kérdései Magyarországon / Questions relatives à l'enseignement de l'histoire et à l'éducation à la démocratie en Hongrie / Fragen des Geschichtsunterrichts und der Demokratieerziehung in Ungarn / Issues in History Teaching and Education towards Democracy in Hungary

Vita/ Débat/ Discussion

12:00 Kávészünet/ Pause café / Kafeepause / Coffee break

 Mi az, ami nevel? / Qu’est ce qui éduque? / Was erzieht? /  What is it that educates? (I)

Moderátor: Dr. Kálmán Anikó

 

12:15 Livia CadeiPédagogie, nouvel humanisme et démocratie: la recherche en éducation au service du Bien commun / Pedagógia, új humanizmus és demokrácia: oktatáskutatás a közjó érdekében / Pädagogik, neuer Humanismus und Demokratie: Bildungsforschung für das Gemeinwohl/ Pedagogy, new Humanism and Democracy: educational Research towards the common Good

12:45 Prof. Piotr T. Nowakowski: Education understood as formation of Virtues / Az erények kialakításaként értelmezett nevelés / L'éducation comprise comme la formation aux vertus / Bildung verstanden als Ausbildung von Tugenden

13:30  Ebéd/ Déjeûner/ Mittagessen/ Lunch

 Mi az, ami nevel ?/ Qu’est ce qui éduque ? / Was erzieht ?/  What is it that educates? (II)

Moderátor: Dr. Kaposi József

 

14:15 Prof. Dr. Reinhold Mokrosch: Interreligiöse Bildung – Ist sie ein Beitrag für den Zusammenhalt Europas? / Vallásközi nevelés - hozzájárul-e az európai kohézióhoz? / L’éducation interreligieuse – une contribution à la cohésion européenne? / Interreligious Education – Contribution for european Cohesion?

14:45 Prof. Dominique Groux: Littératures et éducations: s’interroger sur l’avenir de l’Ecole à partir des textes du passé / Irodalmak és nevelések: az iskola jövőjének megkérdőjelezése a múltbeli szövegek alapján / Literaturen und Erziehungen: Anhand von Texten aus der Vergangenheit die Zukunft der Schule hinterfragen / Literatures and Educations: questioning the future of the School with the Texts of the Past

15:15 Laure Tisseyre: Enseigner la religion à l’école: tendances européennes et spécificité belge / Vallástanítás az iskolákban: európai irányzatok és belga sajátosság / Religion unterrichten in der Schule: Europäische Tendenzen und belgische Besonderheit /Teaching religion in schools: European trends and Belgian specificity

Vita/ Débat/ Discussion

15:45  Kávészünet/ Pause café / Kafeepause / Coffee break

 Néhány nemzeti oktatási rendszer / Quelques systèmes éducatifs nationaux /
Einige nationale Bildungssysteme / Some national education systems

Moderátor:  Rubovszky Rita

 

16:00 Dr. Kálmán Anikó – Dr. Kattein Pornói Rita: 130 éves a Magyar Pedagógiai Társaság: Kihívások és válaszkeresések az értékorientált nevelés szolgáltatában / 130 ans de la Société pédagogique hongroise: défis et recherches de réponses au service d'une éducation fondée sur des valeurs / 130 Jahre Ungarische Pädagogische Gesellschaft: Herausforderungen und Suche nach Antworten im Dienste einer wertebasierten Bildung / 130 years of Hungarian Pedagogical Association:  Challenges and Researches of Answers  for a values-based Education

16:30 Prof. Lars Qvortrup: Compulsory Schools in Denmark: A Mix of State and Private Institutions – with a focus on inclusion / Kötelező iskolák Dániában: az állami és magánintézmények keveréke – a befogadásra összpontosítva / Les écoles obligatoires au Danemark: un mélange de public et de privé – avec accent sur l’inclusion / Obligatorische Schulen in Dänemark: ein Mix aus staatlichen und privaten Einrichtungen – sdgsf mit dem Schwerpunkt auf Inklusion

17:00 Anneli Temmes: The Finnish Education System: structure, goals and development in recent years / A finn oktatási rendszer: struktúra, célok és fejlődés az elmúlt években / Le système éducatif finlandais: structure, objectifs et évolution au cours des dernières années / Das finnische Bildungssystem: Struktur, Ziele und Entwicklung in den letzten Jahren

Es a nap zárásként/ Et pour conclure la journée/ Und zum Tagesabschluss/And to conclude the day….

17 :30 Dr. Hidasi Judit: Oktatás / Nevelés – japán módra / Education à la mode japonaise / Erziehung  japanischer Weg / Education – the japanese Way

Vita/ Débat/ Discussion

19 :30 Vacsora/ Dîner / Abendessen/ Dinner


Március 26. Szombat/Samedi/ Samstag/  Saturday

9 :30

Hagyományos és új utak több emberségért / Chemins traditionnels et pistes nouvelles pour plus d’humanité / Traditionelle Wege und neue Pfade für mehr Menschlichkeit / Traditional and new paths for more Humanity (I)

Moderátor: Dr. Kattein-Pornói Rita

 

9 :30 Eleftheria Siapanidou: The greek educational System and the Challenges it faces in the beginning oft he 21st century / A görög oktatási rendszer és az előtte álló kihívások a 21. század elején / Le système éducatif grec et les défis auxquels il est confronté au début du 21e siècle / Das griechische Bildungssystem und die Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts

10:00 Rubovszky Rita: Alternatív vagy hagyományos iskola? Téveszmék és útkeresések a mai magyar közoktatás rendszerében / École alternative ou traditionnelle ? Idées fausses et pistes à suivre dans le système d'enseignement public hongrois d'aujourd'hui / Alternative oder traditionelle Schule? Missverständnisse und Wegbereiter im heutigen ungarischen öffentlichen Bildungssystem / Alternative or traditional School? Misconceptions and pathfindings in today's Hungarian Public Education System

10:30 Dr. Könczey Réka: Környezetvédelem a pedagógiában: tanárok és tanításuk a környezeti fenntarthatóságért – alkalmazkodás az életfeltételekhez / L'environnement dans la pédagogie: les enseignants et leur enseignement de l’environnement durable – l’adaptation aux conditions de vie / Umwelt in der Pädagogik: Lehrer und ihr Unterricht über Umwelt Nachhaltigkeit - Anpassung an die Lebensbedingungen / Environment in Pedagogy: the Teachers and their Teaching of Sustainable Development – fitting to our living conditions

Vita/ Débat/ Discussion

11:00 Kávészünet/ Pause café / Kafeepause / Coffee break

 Hagyományos és új utak több emberségért / Chemins traditionnels et pistes nouvelles pour plus d’humanité / Traditionelle Wege und neue Pfade für mehr Menschlichkeit / Traditional and new paths for more Humanity (II)

Moderátor: Dr. Karikó Sándor

 

11:15 Dr. Nemes László Norbert: Reflexiók Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciójáról a humanisztikus nevelés törekvéseinek szemszögéből / Réflexions sur le concept d'éducation musicale de Zoltán Kodály dans la perspective d'une éducation humaniste / Überlegungen zu Zoltán Kodálys Konzept der Musikerziehung aus der Perspektive der humanistischen Bildung / Reflections on Zoltán Kodály's Concept of Music Education from the perspective of humanistic Education

11 :45 Prof. Mag. Dr. Leonore Donat: Musikalische Bildung in Österreich im Spannungsfeld von europäischer Musiktradition und kultureller Vielfalt/ Zenei nevelés Ausztriában az európai zenei hagyomány és a kulturális sokszínűség közötti feszültség területén / L'éducation musicale en Autriche à la croisée de la tradition musicale européenne et de la diversité culturelle/ Musical Education in Austria in the Field of Conflict between European Musical Tradition and Cultural Diversity.

Végszó / Conclusions/ Schlussfolgerungen

13 :30 Záró ebéd/ Déjeuner de clôture/ Abschlussmittagessen / Closing lunch

Megosztás a közösségi oldalakon